Product SiteDocumentation Site

3. رویکرد عمومی

تمام مستندات عمومی که می‌توانید درباره گنو/لینوکس پیدا کنید در مورد دبیان نیز صدق می‌کنند، چرا که دبیان شامل متداول‌ترین نرم‌افزارهای آزاد است. اگرچه، این توزیع بسیاری قابلیت‌های جدید اضافه کرده است، به همین دلیل انتخاب ما برای حل مساله، توضیح “روش دبیانی” آن است.
پیروی از توصیه‌هایی که دبیان می‌کند بسیار جالب است، اما بهتر آن است که منطق درونی آن را درک کنیم. به همین منظور، ما خود را تنها به توضیحات کاربردی محدود نمی‌کنیم؛ همچنین از شیوه اجرای پروژه صحبت می‌کنیم تا شما را با دانشی جامع و پایدار آشنا سازیم.