Product SiteDocumentation Site

Tillegg B. Kort støttekurs

Selv om denne boken i hovedsak retter seg mot administratorer og «superbrukere», så ønsker vi ikke å ekskludere motiverte nybegynnere. Dette vedlegget er derfor et krasjkurs som beskriver de grunnleggende konseptene involvert i håndtering av en Unix-datamaskin.

B.1. Skall og grunnleggende kommandoer

I Unix-verden må enhver administrator bruke kommandolinjen før eller senere; for eksempel når systemet ikke starter som det skal, og kun tilbyr en redningsmodus med kommandolinje. Det å være i stand til å håndtere et slikt grensesnitt er dermed grunnleggende overlevelseskunnskap i slike tilfeller.
Denne delen gir bare en kort oversikt over kommandoene. Alle har mange alternativer som ikke er beskrevet her, så vis gjerne til den rikholdige dokumentasjon på de respektive manualsidene.

B.1.1. Å surfe i mappetreet og operativsystemet

Så snart en sesjon er åpen, viser pwd-kommandoen (som står for print working directory) den gjeldende plasseringen i filsystemet. Den nåværende mappen endres med cd mappe-kommandoen, (cd står for endre mappe). Den overordnede mappen er alltid kalt .. (to punkter), mens den gjeldende mappen også er kjent som . (ett punkt). ls-kommandoen åpner for å liste innholdet i en mappe/katalog. Hvis ingen parametere er angitt, opererer den på den gjeldende mappen.
$ pwd
/home/rhertzog
$ cd Desktop
$ pwd
/home/rhertzog/Desktop
$ cd .
$ pwd
/home/rhertzog/Desktop
$ cd ..
$ pwd
/home/rhertzog
$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates
Documents Music   Public  Videos
En ny mappe kan lages med mkdir mappe, og en eksisterende (tom) mappe kan fjernes med rmdir mappe. mv-kommando åpner for flytting, og/eller for å døpe om filer og mapper; fjerning av en fil gjøres med rm fil.
$ mkdir test
$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates Videos
Documents Music   Public  test
$ mv test new
$ ls
Desktop  Downloads new    Public   Videos
Documents Music   Pictures Templates
$ rmdir new
$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates Videos
Documents Music   Public

B.1.2. Å vise og modifisere tekstfiler

Kommandoen cat fil (med formål å sette sammen filer til standard ut-enheten) leser en fil, og viser innholdet på terminalen. Hvis filen er for stor til å passe til en skjerm, kan du bruke less (eller more) for å vise den side for side.
Kommandoen editor starter en tekstredigerer (slik som vi eller nano), og tillater å lage, modifisere og lese tekstfiler. De enkleste filene kan noen ganger opprettes direkte fra kommandokonsollen/-linjen takket være omdirigering: echo «tekst» >fil lager en fil med navnet fil med «tekst» som sitt innhold. Å legge til en linje på slutten av denne filen er også mulig, med en kommando som echo «linje» >>file. Merk >> i dette eksemplet.

B.1.3. Søk etter filer og i filer

Kommandoen find mappe kriterier ser etter filer i hierarkiet under mappe etter flere kriterier. Det mest brukte er kriteriet -name navn, som tillater å lete etter en fil med det navnet.
Kommandoen grep uttrykket filer søker igjennom innholdet i filene, og trekker ut de linjene som samsvarer med det regulære uttrykket (se sidestolpe DET GRUNNLEGGENDE Regulært utrykk). Å legge til -r-alternativet muliggjør at et gjentakende søk på alle filene i katalogen sendes som et parameter. Dette gjør det mulig å se etter en fil når bare en del av innholdet er kjent.

B.1.4. Å håndtere prosesser

Kommandoen ps aux viser prosessene som kjører og hjelper å identifisere dem ved å vise sin pid (process id). Så snart pid av en prosess er kjent, kan kill -signal pid-kommandoen sende den et signal (hvis prosessen tilhører den aktuelle brukeren). Flere signaler finnes; de mest brukte er TERM (en elegant anmodning om å avslutte) og KILL (en tvunget avslutning).
Kommandokonsollet kan også kjøre programmer i bakgrunnen hvis kommandoen er etterfulgt av et «&». Ved å bruke &-tegnet (og-tegnet/et-tegnet (ampersand)), får brukeren umiddelbart tilbake kontroll over skallet, selv om kommandoen fortsatt kjører (skjult for brukeren, som en bakgrunnsprosess). Kommandoen jobs lister prosesser som kjører i bakgrunnen; å kjøre fg %jobbnummer (for foreground) gjenopprettes en jobb til forgrunnen. Når en kommando kjører i forgrunnen (enten fordi den ble startet normalt, eller bringes tilbake til forgrunnen med fg), pauser Control+Z-tastekombinasjonen prosessen, og gjenopptar kontrollen over kommandolinjen. Prosessen kan deretter restartes i bakgrunnen med bg %jobbnummer (for background).

B.1.5. Systeminformasjon: Minne, diskplass, identitet

Kommandoen free viser informasjon om minne; df (disk free) rapporterer om ledig diskplass på hver av diskene montert i filsystemet. -h-valget dens (for human readable (lesbar)) konverterer størrelsene til en mer leselig enhet (vanligvis mebibytes eller gibibytes). På lignende måte støtter free-kommandoen -m og -g-valgene, og viser dataene dens henholdsvis enten i mebibytes eller i gibibytes.
$ free
       total    used    free   shared  buffers   cached
Mem:    1028420  1009624   18796     0   47404   391804
-/+ buffers/cache:   570416   458004
Swap:   2771172   404588  2366584
$ df
Filesystem      1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2       9614084  4737916  4387796 52% /
tmpfs          514208     0  514208  0% /lib/init/rw
udev           10240    100   10140  1% /dev
tmpfs          514208  269136  245072 53% /dev/shm
/dev/sda5       44552904 36315896  7784380 83% /home
Kommandoen id viser identiteten til brukeren som kjører økten, sammen med listen over grupper de tilhører. Siden tilgang til noen filer eller enheter kan være begrenset til gruppemedlemmene, kan det være nyttig å sjekke tilgjengelige gruppemedlemskap.
$ id
uid=1000(rhertzog) gid=1000(rhertzog) groups=1000(rhertzog),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),108(netdev),109(bluetooth),115(scanner)