Product SiteDocumentation Site

A.12. رسپبیان

رسپبیان یک بازسازی از دبیان بهینه‌شده برای رایانه‌های تک‌بردی از خانواده محبوب (و ارزان) رسپبری پای است. سخت‌افزار موجود در این پتلفرم قدرتمندتر از آن است که تنها معماری armel دبیان بتواند از آن استفاده کند، اما برخی ویژگی‌های مورد نیاز armhf را شامل نمی‌شود؛ بنابراین رسپبیان یک جور بازسازی میانی به خصوص برای سخت‌افزار مورد نظر است و شامل بروزرسانی‌هایی است که تنها شامل این رایانه خاص می‌شوند.