Product SiteDocumentation Site

A.8. Kali Linux

Linux Kali là một bản phân phối dựa trên Debian chuyên về kiểm tra thâm nhập (gọi tắt là “pentesting“). Nó cung cấp phần mềm giúp kiểm tra tính bảo mật của một mạng hoặc máy tính hiện tại trong khi nó đang hoạt động, và phân tích nó sau một cuộc tấn công (được gọi là “computer forensics“).