Product SiteDocumentation Site

A.7. Tails

Tails (The Amnesic Incognito Live System) nhằm mục tiêu cung cấp một hệ thống trực tuyến để bảo vệ sự nặc danh và riêng tư. Nó hoạt động khá hoàn hảo khi không để lại bất kỳ dấu vết nào trên máy tính mà nó chạy và sử dụng mạng Tor để kết nối với Internet theo cách thức nặc danh nhất.