Product SiteDocumentation Site

A.7. تیلز

هدف تیلز ایجاد دیسک زنده‌ای است که بینامی و حریم شخصی کاربر را رعایت کند. دقت بسیار بالایی در عدم بجایگذاری هیچ ردی روی رایانه‌های مورد استفاده دارد و از شبکه تور برای اتصال به اینترنت در بهترین حالت استفاده می‌کند.