Product SiteDocumentation Site

A.6. Grml

این توزیع یک دیسک زنده با ابزارهایی برای مدیر سیستم‌ها است که شامل فرآیندهای نصب، توسعه و راهکارهای نجات سیستم می‌شود. این دیسک زنده به دو شکل توزیع می‌شود، بزرگ و کوچک که هر دو برای معماری‌های ۳۲ و ۶۴ بیت موجود هستند. مشخصاً، هر دو گونه در تعداد نرم‌افزارها و اندازه آن‌ها با یکدیگر متفاوت هستند.