Product SiteDocumentation Site

A.6. Grml

Grml là một LiveCD với nhiều công cụ dành cho quản trị viên hệ thống, xử lý cài đặt, triển khai và cứu hộ hệ thống. LiveCD được cung cấp dưới hai lựa chọn, full small , cả hai đều có sẵn cho các máy tính 32-bit và 64-bit. Dễ thấy, hai lựa chọn khác nhau về số lượng phần mềm và bởi kích thước của chúng.