Product SiteDocumentation Site

A.5. Aptosid và Siduction

Các bản phân phối dựa trên cộng đồng theo dõi những thay đổi trong Debian Sid (Unstable) - do đó tên của chúng là như vậy. Các sửa đổi được giới hạn trong phạm vi: mục tiêu là cung cấp phần mềm gần đây nhất và để cập nhật trình điều khiển cho phần cứng gần đây nhất, trong khi vẫn cho phép người dùng chuyển về bản phân phối Debian chính thức bất cứ lúc nào. Aptosid trước đây được gọi là Sidux, và Siduction là một nhánh mới của Aptosid.