Product SiteDocumentation Site

6.3. دستور apt-cache

دستور apt-cache می‌تواند تمام اطلاعات ذخیره شده در پایگاه‌داده داخلی APT را نمایش دهد. این اطلاعات مجموعه‌ای از فایل‌های بدست آمده از منابع مختلف در فایل sources.list که به صورت cache ذخیره می‌شوند. این عملیات هنگام اجرای apt update صورت می‌پذیرد.
دستور apt-cache قادر به جستجو مبتنی بر کلمات کلیدی با استفاده از apt-cache search keyword است. همچنین قادر به نمایش فایل سرآیند مربوط به هر بسته با استفاده از apt-cache show package است. این دستور توضیحات مربوط به هر بسته، وابستگی‌های آن، نام نگهدارنده بسته و موارد دیگر را فراهم می‌آورد. نکته اینکه apt search، apt show، aptitude search و aptitude search به شیوه یکسانی عمل می‌کنند.
برخی ویژگی‌ها کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای نمونه، apt-cache policy اولویت مربوط به منابع بسته‌ها و آن‌هایی که نصب شده است را نشان می‌دهد. نمونه دیگر apt-cache dumpavail است که فایل سرآیند مربوط به تمام نسخه‌های یک بسته را نمایش می‌دهد. apt-cache pkgnames نیز تمام بسته‌هایی که حداقل یک مرتبه در cache ذخیره شده‌اند را نمایش می‌دهد.