Product SiteDocumentation Site

6.3. Câu lệnh apt-cache

Lệnh apt-cache có thể hiển thị nhiều thông tin được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu nội bộ của APT. Thông tin này là một loại bộ nhớ cache vì nó được tập hợp từ các nguồn khác nhau được liệt kê trong tệp sources.list. Điều này xảy ra trong quá trình hoạt động apt update.
Lệnh apt-cache có thể thực hiện tìm kiếm gói dựa trên từ khóa với apt-cache search keyword. Nó cũng có thể hiển thị tiêu đề của các phiên bản có sẵn của gói với apt-cache show package. Lệnh này cung cấp mô tả của gói, các phụ thuộc của nó, tên của người quản lý, vv Lưu ý rằng apt search, apt show, aptitude search, aptitude show làm việc theo cách tương tự nhau.
Một số tính năng hiếm khi được sử dụng. Ví dụ: apt-cache policy hiển thị các ưu tiên của các nguồn gói cũng như nguồn của các gói riêng lẻ. Một ví dụ khác là apt-cache dumpavail hiển thị tiêu đề của tất cả các phiên bản có sẵn của tất cả các gói. apt-cache pkgnames hiển thị danh sách tất cả các gói xuất hiện ít nhất một lần trong bộ nhớ cache.