Product SiteDocumentation Site

Chương 5. Hệ thống gói: Công cụ và Nguyên tắc cơ bản

5.1. Cấu trúc của một Gói nhị phân
5.2. Package Meta-Information
5.2.1. Mô tả: tệp tin control
5.2.2. Kịch bản Cấu hình
5.2.3. Checksums, Danh sách Tệp Cấu hình
5.3. Cấu trúc của Gói nguồn
5.3.1. Định dạng
5.3.2. Cách sử dụng trong Debian
5.4. Thao tác các gói với dpkg
5.4.1. Cài đặt Gói
5.4.2. Xóa Gói
5.4.3. Truy vấn cơ sở dữ liệu của dpkg và kiểm tra các tệp .deb
5.4.4. Tệp log của dpkg
5.4.5. Hỗ trợ Multi-Arch
5.5. Cùng tồn tại với các Hệ thống Gói Khác
Như một người quản trị hệ thống Debian, bạn sẽ thường xuyên làm việc với các gói .deb, vì chúng chứa các đơn vị chức năng (ứng dụng, tài liệu, etc.) trong việc cài đặt và bảo trì. Vì vậy, là một ý tưởng tốt để biết nó là gì và làm sao đế sử dụng nó.
Chương này mô tả kiến trúc và nội dung của các gói “binary” và “source”. Định dạng các tệp tin .deb, sử dụng trực tiếp bởi dpkg, sau nữa là mã nguồn, cũng như hướng dẫn xây dựng các gói nhị phân.

5.1. Cấu trúc của một Gói nhị phân

The Debian package format is designed so that its content may be extracted on any Unix system that has the classic commands ar, tar, and xz (sometimes gzip or bzip2). This seemingly trivial property is important for portability and disaster recovery.
Imagine, for example, that you mistakenly deleted the dpkg program, and that you could thus no longer install Debian packages. dpkg being a Debian package itself, it would seem your system would be done for... Fortunately, you know the format of a package and can therefore download the .deb file of the dpkg package and install it manually (see sidebar Các công cụ dpkg, APT and ar). If by some misfortune one or more of the programs ar, tar or gzip/xz/bzip2 have disappeared, you will only need to copy the missing program from another system (since each of these operates in a completely autonomous manner, without dependencies, a simple copy will suffice). If your system suffered some even more outrageous fortune, and even these don't work (maybe the deepest system libraries are missing?), you should try the static version of busybox (provided in the busybox-static package), which is even more self-contained, and provides subcommands such as busybox ar, busybox tar and busybox xz.
Cái nhìn về nội dung trong tệp tin .deb
$ ar t dpkg_1.18.24_amd64.deb
debian-binary
control.tar.gz
data.tar.xz
$ ar x dpkg_1.18.24_amd64.deb
$ ls
control.tar.gz  data.tar.xz  debian-binary  dpkg_1.18.24_amd64.deb
$ tar tJf data.tar.xz | head -n 15
./
./etc/
./etc/alternatives/
./etc/alternatives/README
./etc/cron.daily/
./etc/cron.daily/dpkg
./etc/dpkg/
./etc/dpkg/dpkg.cfg
./etc/dpkg/dpkg.cfg.d/
./etc/logrotate.d/
./etc/logrotate.d/dpkg
./sbin/
./sbin/start-stop-daemon
./usr/
./usr/bin/
$ tar tzf control.tar.gz
./
./conffiles
./postinst
./md5sums
./prerm
./control
./postrm
$ cat debian-binary
2.0
Như bạn có thể thấy, với góc nhìn qua tệp nén từ lệnh ar của một gói Debian gồm có ba tập tin:
  • debian-binary. This is a text file which simply indicates the version of the .deb file used (in 2017: version 2.0).
  • control.tar.gz. Đây là tệp nén chứa tất cả thông tin meta, giống như tên và phiên bản của gói. Một vài thông tin cho phép các công cụ quản lý gói xác định nếu nó có thể cài đặt hoặc gỡ bỏ được nó, ví dụ thể hiện danh sách các gói đã có trên máy tính.
  • data.tar.xz. This archive contains all of the files to be extracted from the package; this is where the executable files, documentation, etc., are all stored. Some packages may use other compression formats, in which case the file will be named differently (data.tar.bz2 for bzip2, data.tar.gz for gzip).